SZENT LÁSZLÓ-PATAK REHABILITÁCIÓJA

KEHOP-1.5.0-15-2016-00009

Üdvözöljük a “Szent László-patak rehabilitációja” című projekt oldalán.
Honlapunkon érdekes és aktuális információkat tudhat meg a beruházásról.

A projekt célja olyan beavatkozások megvalósítása, amelyek egyaránt szolgálják a környezeti értékek védelmét, a vizek jó ökológiai, vízminőségi és mennyiségi állapotának elérését, a bel- és csapadékvízzel, mint vízkészlettel való gazdálkodás fejlesztését és a vizek kártételei elleni védelem szintjének növelését.
Az 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat hirdette ki a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretét, amely kiemelten nevesíti a Szent László-patak rehabilitációja elnevezésű fejlesztést, ezzel is megalapozva a projekt szakpolitikai támogatottságát. A projekttel szembeni szakmai elvárás a bel- és a mezőgazdasági területek mentesítése a dombvidéki területekről levonuló árhullámok káros hatásaitól.

A PROJEKT FIZIKAI BEFEJEZÉSÉNEK TERVEZETT NAPJA: 2022. Március 14.

Megvalósítási beruházás

Megtörtént a projekt műszaki átadása

A Szent László-patak a Duna jobb parti vízrendszerének egyik vízfolyása, Komárom-Esztergom megyében Héreg település közelében ered. A patak a Gerecse hegységben kezdődő, hosszan elnyúló ÉNY-DK irányú völgyben folyik keresztül Komárom-Esztergom megyében Tarján, valamint Fejér megyeében Csabdi, Bicske, Alcsútdoboz, Gyúró, Tordas, Martonvásár, Ráckeresztúr, Ercsi települések közigazgatási területén, és Beloiannisz közelében torkollik a Váli-vízbe, annak balparti 3+410 km szelvényénél.

A vízfolyás teljes hossza 68,3 km, ebből a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság kezelésében lévő hossz 53,94 km. Vízgyűjtőterülete a torkolatnál 325 km2. A terület vízháztartása a csapadék térbeli és időbeli eloszlásához igazodik, amelyet a halastavak vízvisszatartó hatása némiképp módosít. Az évi árhullámokat a kora tavaszi hóolvadás és a kora nyári esőzések idézik elő. A meder kisesésű, közepesen beágyazódott, gyorsan feliszapolódó tulajdonságú, a felső szakaszon – Csabdi külterületén – ősmeder jellegű. Állandó vízmennyiséget szállító mellékággal nem rendelkezik. A patak jelentős mezőgazdasági vízigényt elégít ki duzzasztásos vízkivétel formájában.

Az éghajlatváltozás növekvő kockázatot jelent a vízgazdálkodás számára: egyre többször kell számítani olyan heves, lokális csapadéktevékenységre, ami villám árvíz kialakulását eredményezi a vízfolyáson. Mivel a belterületi vízelvezető rendszer által összegyűjtött csapadékvizet a patak nem tudta fogadni a kialakult magas vízszint miatt, illetve a vízlevezető képessége nem volt elégséges – ugyanis a meder feliszapolódása, és a növényzet a meder keresztmetszetet jelentősen csökkentette -, ezért ilyen heves esőzés alkalmával előfordult, hogy egyes településrészek részlegesen víz alá kerültek. Ezekben az esetekben vízkárelhárítási készültség elrendelésére és védekezésre volt szükség a Szent László-patak melletti településeken. Sok esetben a kis átmérőjű keresztező műtárgyak duzzasztottak vissza olyan mértékben, hogy azok káros kiöntést idéztek elő.

A vízfolyás teljes körű fenntartására és jó karba helyezésére 1985-1988 között került sor. A Szent László-patak torkolati szakasza része a 04.04. Adony-Ercsi árvízvédelmi szakasznak, ezért a Duna projekt megvalósítása keretében a Szent László-patak 0+000 – 4+735 km szelvények között bal parton a meglévő töltés magassági és keresztmetszeti hiányosságai kerültek megszüntetésre, továbbá aszfalt út létesült a töltéskoronán.

A helyi társadalmi igények rámutattak arra, hogy amennyiben a közeli jövőben nem történik meg a vízfolyás medrének rendezése, annak állapota olyan mértékben fog romlani, hogy a mezőgazdasági területek mellett a belterületeket is komolyan veszélyeztetni fogják a dombvidéki területről levonuló árhullámok. A vízfolyás medrének rehabilitációjakor figyelembe kell venni a belterületi csapadékvizek megfelelő biztonsággal történő elvezetését is.

A Szent László-patak rehabilitációja projekt fő célja volt a KEHOP 1.5.0 felhívásban rögzítetteknek megfelelően a dombvidéki területeken a csapadékvíz helyben tartása, a felszíni vízelvezetés, lefolyás lassítása, a dombvidéki kisvízfolyások vízhozamának egyenletesebbé tétele a hasznosítási lehetőségek együttes megteremtésével.

A projekt céljának elérése érdekében az alábbi fő projekt elemek valósultak meg.

 • Mederrendezés, amivel javítható a vízminőség, egyenletesebbé tehető a vízhozam, fejleszthető a vízkészlettel történő gazdálkodás, valamint mentesít a levonuló árhullámok káros hatásaitól.

A Martonvásár, Gyúró, Bicske külterületén, valamint Csabdi térségében ­– összesen 10 km hosszon ­– elvégzett mederrendezési munkákat követően nőtt a patak vízszállító képessége, ezáltal csökkent a településeken a helyi vízkár kialakulásának kockázata.

 • Bicske város belterületének árvízvédelmi fejlesztése csökkenti a belterületi mederszakasz árvízi terhelését és javítja árvízvédelmi biztonságot.

Bicske belterületén 446 m árvízvédelmi fal, valamint 1624 m hosszon új árvízvédelmi töltés és 18 zsilip építése biztosítja a város vízkár védelmét.

 • Fenntartósávok jó karba helyezése, mellyel a projektben létrehozott eredmények és létesítmények fenntarthatók.

Összesen 11 km hosszon megtörtént a vízfolyásmenti fenntartósávok jókarba helyezése.

 • Híd átépítés, műtárgy építés és rekonstrukció a vízszolgáltatás biztonságának növelésére, vízigények kielégítésére.

A pályázat keretében az 1104 jelű Bicske-Zsámbék összekötő út közúti felüljáró (Mányi úti híd) átépítésre is sor került, a híd nyílásszélessége a korábbi 4 méterről 6 méterre növekedett, biztosítva a vízfolyás megfelelő vízelvezető képességét. A közúti híd forgalomba helyezése megtörtént. Ezen kívül számos keresztező műtárgy és oldalműtárgy rekonstrukciójára, illetve építésére is sor került.

Megvalósult három nagyműtárgy építése, rekonstrukciója:

 • a Bicske IV. sz. tó osztó-duzzasztóműve elbontásra került, helyette új műtárgy épült,
 • Martonvásáron egy D 300-as Tubosider áteresz került beépítésre,
 • megtörtént a martonvásári arborétumi duzzasztó rekonstrukciója.
 • Növényzet telepítés, parti zonáció helyreállítása

Összesen 5 km hosszon történt a projektelem megvalósítása.

 • Monitoring rendszer kiépítésével a vízrendszer későbbi, megfelelő szintű üzemeltetése, a szélsőségesebbé váló időjárás hatásának pontosabb nyomon követése valósul meg.

A Tarján községben telepített hidrometeorológiai állomás a folyamatban lévő Váli-völgy vízrendezési feladatai című projekten megvalósuló monitoring rendszerrel lesz összekapcsolva.

 • Eszközbeszerzés a projekt keretében megvalósult fejlesztések fenntartási feladatainak ellátása érdekében.

Az eszközbeszerzés eredményeként az Igazgatóság gépparkja egy 14 m-es gémkinyúlású forgó felsővázas lánctalpas kotróval bővül, valamint beszerzésre kerül egy traktorra szerelhető gémszerkezetű rézsűkasza is.

A projekt kivitelezési munkái az ütemtervnek megfelelően befejeződtek, a műszaki átadás-átvétel 2021. március 25-én megtörtént.

A projekt fizikai befejezésének tervezett időpontja 2022. március 14.

A projekthez kapcsolódik a „Szent László-patak fenntartható vízgazdálkodása” elnevezésű projekt, amelynek kitűzött célja az éghajlatváltozás felszíni és felszín alatti vizekre gyakorolt káros hatásainak mérséklése érdekében a vízgazdálkodás helyzetének javítása, a vízhiányos időszakokban jelentkező vízigények kielégítésének elősegítése, valamint a természetes vízkészletek hasznosíthatóságának növelése. A projekt keretében megvalósuló fejlesztések hozzájárulnak az EU Víz Keretirányelv szerinti jó állapotú víztestek arányának növekedéséhez is. A beruházás során a vízfolyás Ercsi-Martonvásár közötti szakaszán mederrendezési munkák, vízkormányzó műtárgyak megépítése és vízhiány monitoring állomás létesítése történik. A projekt a KEHOP-1.3.0 „Fenntartható vízgazdálkodás infrastrukturális feltételeinek javítása” pályázati konstrukcióban valósul meg, a kivitelezési szerződés 2021. január 06-án hatályba lépett, a munkaterület átadás 2021. január 18-án volt. A kivitelezés előkészítő munkái megkezdődtek.

A két, Szent László-patakot érintő pályázati elképzelésben megfogalmazott célkitűzések kapcsolódnak a befogadó Váli-vizet érintő fejlesztés, a „Váli-völgy vízrendezési feladatai” projektben megfogalmazott célkitűzésekhez. A projekt megvalósításával szembeni szakmai elvárás a völgyfenéki települések árvízi biztonságának növelése, a vízgyűjtő ökológiai állapotának és a vízrendszer vízkészlet-gazdálkodásának mennyiségi és minőségi értelemben vett javítása. A beruházás megvalósítása folyamatban van.

Részletes projektinformációk

Kedvezményezett neve: Országos Vízügyi Főigazgatóság
Konzorciumi partner: Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Projekt címe: Szent László-patak rehabilitációja
Szerződött támogatás összege: 1.500.000.000 Ft
Támogatás mértéke (%-ban): 100%
Projekt azonosító száma: KEHOP-1.5.0-15-2016-00009

A projekt bemutatása

A klímaváltozás növekvő kockázatot jelent a vízgazdálkodás számára.

Az éghajlatváltozáshoz kapcsolódóan egyre többször kell számítani olyan heves, sok esetben lokális csapadéktevékenységre, melyek villámárvizek kialakulását eredményezik a vízfolyásokon. A közelmúltban három évben (2005, 2010, 2014) is előfordult olyan heves csapadéktevékenység, amely szükségessé tette helyi vízkárelhárítási készültség elrendelését és védekezési tevékenység végzését a Szent László-patak melletti településeken. A vízfolyás állandó vízmennyiséget szállító mellékággal nem rendelkezik, medre kisesésű, közepesen beágyazódott, gyorsan feliszapolódó, fákkal, bokrokkal sűrűn benőtt. A meder feliszapolódása általában a duzzasztó műtárgyak felvízi szakaszán és a hidaknál tapasztalható. A kisvízi mederben kialakult lágy iszap helyenként a 80 cm-t is eléri. A vízfolyás mostani állapotban nem képes a hóolvadás, illetve a nagycsapadékok okozta árhullámokat károkozás nélkül elvezetni. A Szent László-patak jelentős mezőgazdasági vízigényt elégít ki. A mezőgazdasági vízszolgáltatást biztosító duzzasztók állapota leromlott, illetve a burkolatok a külső tényezők hatására sérültek. A vízfolyás mentén számos kisműtárgy található, melyek funkciója és állapota nem megfelelő, ezért szükséges azok átépítése, rekonstrukciója.

A vízfolyás teljes körű fenntartására és jó karba helyezésére utoljára 1985-1988. évek között került sor. Ennek hiányában a meder állapota olyan mértékben romlik, hogy a mezőgazdasági területek mellett a belterületeket is komolyan veszélyeztetik a dombvidéki területről levonuló árhullámok.

A fejlesztés megvalósulásával javul a térség vízkárvédelme, nő az ár- és belvízvédelmi biztonság, mind mennyiségi, mind minőségi értelemben javul a vízrendszer vízkészlet-gazdálkodása. A vízfolyás rehabilitációja hozzájárul a vízfolyás természetes jellegének helyreállításához, a védett természeti értékek, élőhelyek, állatfajok védelmére kijelölt területek fennmaradásához, megvalósul és erősödik a Váli-völgy „zöldfolyosó” jellege, a vízgyűjtő környezeti állapota javul.

Tervezett projektelemek

– Mederrendezés

 • Martonvásár, Gyúró, Bicske, Csabdi

– Fenntartó sávok jókarba helyezése
– Keresztező műtárgy rekonstrukciója, építése

 • Martonvásár, arborétumi duzzasztó
  felújítása
 • Martonvásár belterület, új áteresz építése
 • Bicskei osztó-duzzasztómű átépítése

– Oldalműtárgy-rekonstrukció

 • Oldalműtárgyak rekonstrukciója, átépítése (tisztítás, javítás, egyes elemek cseréje, átjáró műtárgyak építése, mederburkolatok építése, hordalékfogók kialakítása)

– Híd alatti mederburkolatok helyreállítása
– Közúti felüljáró átépítése

 • A 1104 jelű Bicske-Zsámbék összekötő út 0+611 km szelvényében található híd nyílásszélessége jelenleg 4 méter, amely nem elégséges a mértékadó vízhozamok kártétel nélküli levezetésére. Az átépítéssel a szabad nyílás szélessége 6 m-re növekszik

– Bicske város belterületének árvízvédelmi
fejlesztése

 • A meder két partján árvízvédelmi töltés kiépítése
 • Vasbeton árvízvédelmi fal építése

– Növényzet-telepítés, parti zonáció helyreállítása a vízfolyás mentén
– Monitoring rendszer fejlesztése

 • hidrometeorológiai/csapadékmérő állomás telepítése Tarján község területén

A projekt fizikai befejezésének tervezett
napja: 2021. június 13.

A projekt várható, számszerűsíthető eredményei

 • 1624 m árvízvédelmi töltés építése
 • 446 m árvízvédelmi fal építése
 • mintegy 10 km mederrendezés
 • mintegy 11 km fenntartó út jókarba helyezése
 • Növényzet-telepítés, parti zonáció helyreállítása 5 km hosszúságban
 • A mederrehabilitációval az érintett hat településen nő az árvízi biztonság és csökken a helyi vízkár-veszélyeztetettség.

A projekt várható, nem számszerűsíthető eredményei

 

 • A műszaki beavatkozásokkal javul a vízfolyás vízelvezető képessége.
 • Az árvízvédelmi fejlesztés hatására csökken a helyi vízkár kockázata
 • A mederrendezést és műtárgy rekonstrukciót követően javul az ár- és belvízvédelmi biztonság
 • A vízfolyás rehabilitációja hozzájárul a természeti értékek megőrzéséhez, erősödik a Szent László-patak „zöldfolyosó” jellege.
 • Javul a vízgyűjtő környezeti állapota.

Partnerek

Kedvezményezett
Országos Vízügyi Főigazgatóság
1012 Budapest, Márvány utca 1/D.
Telefon: 1/ 225-44-00
www.ovf.hu

Konzorciumi partner
Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
8000 Székesfehérvár, Balatoni út 6.
Telefon:22/315-370
www.kdtvizig.hu

Tervezők

VIZITERV Environ Környezetvédelmi és Vízügyi Tervező, Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
4400 Nyíregyháza, Kiss Ernő utca 11.
Telefon: 42/500-521
http://environ.hu

ENVECON Környezetvédelmi és Projekttervező Kft.
1026 Budapest, Pasaréti út 62.
Telefon: 1/355-8218
www.envecon.hu

Mérnökiroda
ISTER Mérnökiroda Kft.
2091 Etyek, Hősök tere 11.
Telefon: 22/223-353

PR és tájékoztatási feladatok
Garda Milán EV
1173 Budapest, Újlak utca 44. 1/4.
Telefon: 70/332-2066

Területszerzés
Meridián Mérnöki Iroda Kft.
7100 Szekszárd, Ybl Miklós u. 3.
Telefon: 20/366-9966
http://meridiankft.com

Dr. Neszményiné dr. Balogh Szilvia
7400 Kaposvár Békés György út. 12.
Telefon: 30/506-5566

A.N.Z.S.Ó 2001 Kft.
1134 Budapest, Angyalföldi út 30-32. földszint 2.
Telefon: 1/236-4920

Kivitelezés
Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt.
8749 Zalakaros, Jegenye sor 3.
Telefon: 93/541-920

Események

PROJEKTINDÍTÓ RENDEZVÉNY

Lezajlott a “Szent László-patak rehabilitációja” projekt ünnepélyes nyitórendezvénye.

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 2018. szeptember 27-én a bicskei Fiatalok Házában megtartotta a projekt nyitórendezvényét. A nagy érdeklődés mellett zajló rendezvény egyben a kistérség hasonlóan jelentős KEHOP-os beruházásának, a „Váli-völgy vízrendezési feladatai” projektnek is a nyitóünnepsége volt.

A két, összességében több mint 5 milliárd forintos, EU forrásból finanszírozott vízügyi fejlesztés jelentősen hozzájárul a környezeti értékek védelméhez, a vizek jó ökológiai, vízminőségi és mennyiségi állapotának eléréséhez, az árvízi biztonság növeléséhez.

A megnyitón köszöntőt mondott Tessely Zoltán, Etyek, valamint a Szent László- és Váli-völgy területfejlesztéséért felelős miniszterelnöki biztos, országgyűlési képviselő és Weingartner Balázs az Innovációs és Technológiai Minisztérium fenntarthatóságért felelős államtitkára. Ezt követően Dr. Csonki István, a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság igazgatója, valamint Kovács Tamás Gyula, a kivitelezési munkákat végző Szabadics Zrt. vezérigazgatója bemutatta a projektet és ismertette a tervezett fejlesztések megvalósításának szükségességét.

A záróbeszédet Láng István, az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgatója tartotta meg. A rendezvény lezárásaként a szervezők állófogadáson látták vendégül a megjelenteket.

A projektnyitó rendezvény fotói a Galéria oldalon tekinthetők meg.

Sajtószoba

Sajtóközlemények
A projekttel kapcsolatban sajtóközlemények még nem jelentek meg.
 
Sajtómegjelenések
2018. 09. 27. – magyarepitok.hu
Évtizedek óta várt árvízberuházások indultak a Közép-Dunántúlon

2018.09.27. – magyarmezogazdasag.hu
Több mint ötmilliárdból újul meg két vízfolyás Fejér megyében

2018.09.27. – bicske.blog.hu
Európai Unió-s finanszírozottságú, 5 milliárdos vízügyi fejlesztések kezdődnek

2019.02.07. – feol.hu
Vízügyi projektek: Séd–Nádor–Gaja, Szent László-patak, Váli-völgy és Velencei-tó

2019.03.07. – feol.hu
A partfalak átépítése negyvenhét helyszínt érint a Velencei-tónál

2020.10.10. – elobolygonk.hu
Rehabilitálják a Szent László-patakot